COMISIA DE DIALOG SOCIAL a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

I. Cadrul de reglementare
- Legea nr. 62/2011 - Dialogul Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Omdrap nr. 46/2013 privind înfiinţarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDRAP, modificat de Omdrap nr. 2059/21.12.2015;
- Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDRAP adoptat în şedinţa Comisiei din data de 29 aprilie 2013.

II. Scopul Comisiei de Dialog Social
Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ şi vizează, în principal:
- consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative, cu caracter economico-social, ale ministerului;
- asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, patronate şi sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care aparţin domeniului de activitate al MDRAP.

III. Coordonarea activităţii Comisiei
Preşedinţia Comisiei de Dialog Social este asigurată de Secretarul de Stat, care coordonează activitatea dialogului social şi relaţia cu Parlamentul, numit prin Omdrap.
În lipsa preşedintelui Comisiei de Dialog Social, conducerea acesteia este asigurată de unul dintre reprezentanţii ministerului, membru al comisiei, desemnat de preşedintele Comisiei, în funcţie de proiectele de acte normative înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei.

IV. Organizarea Comisiei
Activitatea de secretariat a Comisiei de Dialog Social a MDRAP este asigurată de Direcţia Generală Juridică Relaţia cu Parlamentul - Serviciul Dialog Social şi Relaţia cu Parlamentul- Compartimentul Dialog Social şi Structuri Asociative.

V. COMPONENŢA CDS - MDRAP

Membri:

A. Reprezentanţii următoarelor structuri din MDRAP:
1. Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură;
2. Direcţia Generală Administraţie Publică;
3. Direcţia Generală Programe Europene;
4. Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Achiziţii;
5. Direcţia Generală Juridică şi Relația cu Parlamentul;
6. Direcţia Comunicare;
7. Serviciul Audit Intern;
8. Corpul de Control al ministrului;
9. Unitatea de Politici Publice;
10. Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare;
11. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă;
12. Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor Clasificate;
13. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
14. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
15. Inspectoratul de Stat în Construcţii;
16. Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
17. Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.
18. Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Prezența va fi solicitată în funcție de tematica înscrisă pe ordinea de zi a ședinței
 

B. Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale:
1. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR;
2. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR;
3. Confederaţia Patronală CONCORDIA.
4. Patronatul Naţional Român;
5. Confederația Națională a Patronatului Român;
6. Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România CONPIROM
 

C. Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii sindicale:
1. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - CNSLR- FRĂŢIA;
2. Blocul Naţional Sindical – BNS;
3. Confederaţia Naţională Sindicală ,,Cartel ALFA” – CNS ,,Cartel ALFA”;
4. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR;
5. Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN – CSN MERIDIAN.

D.a) Reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale(*), câte un reprezentant de la:
1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România - UNCJR;
2. Asociaţia Municipiilor din România - AMR;
3. Asociaţia Oraşelor din România - AOR;
4. Asociaţia Comunelor din România - ACoR.
b) Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice-Cabinet ministru delegat pentru dialog social (*)
c) În funcţie de tematica înscrisă pe ordinea de zi a şedinţelor CDS, preşedintele acesteia stabileşte participarea reprezentanţilor şi ai altor instituţii / organizații neguvernamentale (*).

_________________
(*) Cu statut de invitaţi.

Contact :
Secretariatul CDS-MDRAP - Serviciul de Dialog Social și Relația cu Parlamentul
Tel. 021.314.96.55; 021.316.14.63 Fax. 021.319.86.82
E-mail: dorin.ciomag@mdrap.ro; cdssaapl@gmail.com

Actualizat Joi, 14 Ianuarie 2016
Subsectiuni