PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL
derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A.

Cadrul legislativ
ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A., cu modificările și completările ulterioare

Prezentarea generală a programului

Programul naţional de construcţii de interes public sau social este derulat de Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

În cadrul programului sunt finanțate obiectivele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, obiective definite ca fiind orice tip de construcţii care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţilor locale.

Programul cuprinde este compus din următoarele subprograme:

 • Subprogramul Săli de sport;
 • Subprogramul Bazine de înot;
 • Subprogramul Complexuri sportive;
 • Subprogramul Aşezăminte culturale;
 • Subprogramul Instituţii de învăţământ superior de stat;
 • Subprogramul Patinoare artificiale;
 • Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban;
 • Subprogramul Săli de cinema;
 • Subprogramul Lucrări în primă urgenţă;
 • Subprogramul Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate.

În cadrul programului se pot realiza şi alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.

Finanțarea programului

Sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului naţional de construcţii de interes public sau social se pot constitui din:

 • bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie;
 • bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare;
 • fonduri rambursabile contractate sau garantate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;
 • veniturile proprii ale beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii;
 • venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
 • donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
 • alte surse legal constituite.

Pentru Subprogramul Lucrări în primă urgenţă finanţarea se realizează din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.

În anul 2015, bugetul alocat de către MDRAP pentru programele C.N.I. este de 695,75 milioane lei.

Beneficiarii programului

Beneficiarii programului sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii publice, inclusiv persoane fizice şi juridice, în cazul Subprogramului Lucrări în primă urgenţă.

Documente necesare înscrierii în program.

Prezentarea subprogramelor

Subprogramul Săli de sport

Subprogramul are drept scop construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, în vederea garantării accesului la facilităţile moderne de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele şi standardele europene.

Prin săli de sport se înțeleg spaţiile special amenajate în vederea desfăşurării activităţilor sportive de orice fel.

Obiectivele incluse în acest program sunt realizate după proiecte pilot, în funcţie de necesităţile fiecărei comunităţi:

 • sală de educaţie fizică şcolară;
 • sală de gimastică;
 • sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri pentru spectatori;
 • sală de sport cu tribună 180 de locuri.

De asemenea, în program se pot finaliza lucrări de construire a unor structuri de săli de sport anterior începute însă neterminate şi lucrări de reabilitare şi consolidare pentru sălile de sport existente.


Sală Polivalentă Craiova

Subprogramul Bazine de înot

Obiectivul subprogramului este reabilitarea bazinelor de înot existente, finalizarea structurilor începute şi construirea de bazine de înot.

Prin bazine de înot se înțeleg bazine pentru competiţii naţionale şi internaţionale şi bazine de înot didactic şcolare.

În cazul bazinelor noi se pot realiza trei tipuri de obiective, după proiecte pilot şi anume:

 • bazin didactic de înot;
 • bazin de polo (inclusiv un bazin didactic pentru antrenamente);
 • bazin olimpic (cu 10 culoare şi un bazin didactic pentru antrenamente).


Bazin de înot Steaua

Subprogramul Complexuri sportive

Prin acest subprogram se prevede construirea de noi complexuri sportive, finalizarea structurilor începute precum şi reabilitarea celor existente cu rol în asigurarea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii corespunzătoare şi special amenajate, în vederea dezvoltării armonioase a individului şi a pregătirii echipelor sportive în scopul obţinerii unor rezultate sportive superioare.

Prin complexuri sportive se înțeleg spaţiile şi terenurile special amenajate pe care se pot desfăşura activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe.

Se are în vedere realizarea de spaţii şi terenuri special amenajate pe care se pot desfăşura activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe care facilitează desfăşurarea antrenamentelor şi competiţiilor sportive.

Subprogramul Aşezăminte culturale

Subprogramul urmăreşte creşterea calităţii vieţii culturale în mediul rural şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale şi prin diversificarea ofertei culturale.

Prin aşezăminte culturale se înțeleg imobilele în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale şi altele asemenea.

Prin intermediul programului se pot realiza urmatoarele tipuri de lucrări:

 • reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban şi mediul rural;
 • finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban;
 • construirea şi dotarea sediilor pentru aşezăminte culturale, din mediul rural şi mic urban.

Subprogramul Instituţii de învăţământ superior de stat

Prin instituţii de învăţământ superior de stat se înțeleg imobilele destinate procesului educaţional şi de cercetare, spaţii cu destinaţia cămine şi cantine, imobile destinate activităţilor cultural-sportive.

Subprogramul Patinoare artificiale

Obiectivul subprogramului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute şi reabilitarea patinoarelor artificiale existente.

Prin patinoare artificiale se înțeleg patinoare artificiale pentru competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi patinoare artificiale de agrement.

Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban

Prin unităţi sanitare se înțeleg spitale/dispensare medicale şi/sau alte unităţi sanitare în care funcţionează cabinete medicale.


Spital Abrud

Subprogramul Săli de cinema

Prin săli de cinema se înțeleg spaţiile destinate proiecţiei cinematografice.

Subprogramul Lucrări în primă urgenţă

Subprogramul are ca scop prevenirea şi atenuarea efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi / sau prăbuşiri de teren dar şi înlăturarea pericolului de prăbuşire a unor elemente de construcţii.

În cadrul subprogramului pot fi incluse obiective precum poduri, podeţe, biserici, sanatorii, centre de recuperare etc. care prezintă deteriorări şi riscuri în exploatare iar în cazul producerii unor evenimente precum seismele sau inundaţiile pot produce victime.

Prin lucrări în primă urgenţă șe înțeleg lucrări executate în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren.

Subprogramul Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate

Subprogramul urmăreşte reabilitarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, multietajate, aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice şi care prezintă degradări grave la sistemul structural şi deficienţe majore la sistemul termo/hidroizolare.

Informaţii suplimentare:
Pentru mai multe informații privind Programul naţional de construcţii de interes public sau social puteți accesa www.cni.ro

Publicat Joi, 2 Iulie 2015