Noi reglementari in domeniul cadastrului

Miercuri, 18 Aprilie 2018

Guvernul a aprobat, în ┼čedin┼úa de ast─âzi, o Ordonan╚Ť─â de urgen╚Ť─â pentru modificarea ╚Öi completarea Legii cadastrului ┼či a publicit─â╚Ťii imobiliare nr. 7/1996.

În conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul României, prin acest act este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea ╚Öi eficientizarea înregistr─ârii imobilelor în sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â.

Astfel, principalele schimb─âri prev─âd, în special, urm─âtoarele:

  • pân─â la 31 decembrie 2018, la nivelul fiec─ârei circumscrip╚Ťii judec─âtore╚Öti, se va constitui ┼či va func╚Ťiona cel pu╚Ťin un birou de cadastru ┼či publicitate imobiliar─â sau, dup─â caz, un birou de rela╚Ťii cu publicul, ca unit─â╚Ťi f─âr─â personalitate juridic─â, în subordinea oficiilor teritoriale; termenul ini┼úial era 31 decembrie 2017, îns─â acesta nu a putut fi respectat din cauza lipsei de personal ┼či a imposibilit─â┼úii reloc─ârii personalului existent în cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Cadastru ┼či Publicitate Imobiliar─â (ANCPI) sau în institu┼úiile subordonate; în acest sens, se va modifica Regulamentul de organizare ╚Öi func╚Ťionare al ANCPI, în vederea supliment─ârii num─ârului de angaja┼úi;
  • sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â contractate de prim─ârii, ca urmare a încheierii de contracte de finan╚Ťare cu ANCPI, pot s─â cuprind─â atât imobile din extravilan, cât ╚Öi din intravilan;
  • la prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unit─â┼úile administrativ-teritoriale beneficiare ale finan┼ú─ârii lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â, se vor avea în vedere ╚Öi terenurile care fac obiectul subven╚Ťiilor pl─âtite de Agen╚Ťia de Pl─â╚Ťi ╚Öi Interven╚Ťie în Agricultur─â (APIA);
  • lucr─ârile de înregistrare sistematic─â se pot efectua atât la nivelul sectorului cadastral, cât ╚Öi la nivelul întregii unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale, în acest sens fiind necesar─â diminuarea termenului de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor, pentru accelerarea finaliz─ârii acestora;
  • deschiderea c─âr╚Ťii funciare se poate efectua în baza certificatului de mo╚Ötenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în form─â autentic─â, a partajului judiciar, indiferent de data actului;
  • în cazul imobilelor proprietate public─â a statului ╚Öi a unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaz─â în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hot─ârâre de guvern, care confirm─â identitatea dintre imobilul din documenta╚Ťia cadastral─â ╚Öi cel eviden╚Ťiat în inventarul centralizat.