Rata inflatiei 2016

 

POLITICI FISCALE ȘI BUGETARE LOCALE

Regionalizarea, descentralizarea precum și celelalte componente ale reformei administraţiei publice ce vizează autorităţile administraţiei publice locale nu pot fi realizate fără aplicarea unor politici fiscale şi bugetare locale, care să asigure dezvoltarea fiecărei comunităţi.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) asigură, la nivel central, împreună cu ministerele de resort, elaborarea, coordonarea, monitorizarea, analiza, evaluarea și implementarea  politicilor fiscal-bugetare locale.  De asemenea, MDRAP asigură implementarea politicii în domeniul parcurilor industriale, în scopul atragerii de investiţii şi creării de locuri de muncă.

Direcţia generală administraţie publică a MDRAP, prin Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale, îndeplineşte rolul de Organism Intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 – “Îmbunătăţirea mediului înconjurător” din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.

Priorităţi

 • Elaborarea şi fundamentarea actelor normative în domeniul administrării creanţelor fiscale:
  • stabilirea, constatarea, impunerea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale,
  • administrarea creanţelor bugetelor locale, executarea silită, inspecţia fiscală,  soluţionarea contestaţiilor asupra actelor de impunere,
  • finanţele publice locale,
  • transferarea de atribuţii, cu accent pe titlul IX din Codul fiscal,
  • Codul de procedură fiscală,
  • Legea privind administraţia publică locală,
  • Legea descentralizării,
  • Legea finanţelor publice locale,
  • Legea privind regimul juridic al contravenţiilor,
  • legislaţia secundară şi alte acte normative în domeniul financiar-fiscal.
 • Elaborarea analizelor pentru echilibrarea bugetelor locale, creşterea gradului de autofinanţare şi descentralizarea unor cheltuieli; formularea de propuneri pentru accelerarea descentralizării şi deconcentrării serviciilor publice.
 • Monitorizarea, din punct de vedere al aplicării prevederilor legale, a sistemului de echilibrare a bugetelor locale cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu cote defalcate din impozitul pe venit.
 • Dezvoltarea de sisteme de monitorizare şi analiză a modului de formare și de execuție a bugetelor locale, în vederea creșterii capacității administrative și financiare a autorităților administrației publice locale – în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice.
 • Asigurarea continuității procesului de înființare a parcurilor industriale, prin implementarea politicii Guvernului în domeniu și prin sprjinirea autorităților publice locale și a investitorilor în constituirea și dezvoltarea acestor infrastructuri de afaceri, în special pentru domeniile industriale de vârf (electronică, IT, mecanică fină etc.).
 • Realizarea şi promovarea unui sistem de indicatori de evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor din administraţia publică, atât de la nivel central cât şi local, prin utilizarea standardelor de calitate şi de cost pentru toate serviciile publice. Promovarea şi urmărirea revizuirii normelor de funcţionare şi reglementare a administraţiei, în aşa fel încât activitatea administraţiei publice să fie măsurabilă şi eficientă.
 • Asigurarea implementării obiectivelor Ariei de concentrare 4 – “Îmbunătăţirea mediului înconjurător” din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român ce urmăreşte să contribuie la managementul “energiei verzi” în oraşe, prin îmbunătăţirea infrastructurii orăşeneşti, întărirea capacităţii instituţionale şi creşterea gradului de conştientizare privind eficienţa energetică şi energia regenerabilă. Proiectele finanţate urmăresc creşterea calităţii vieţii, promovarea dezvoltării economice şi adaptarea la schimbările climatice, sprijinirea procesului de modernizare în domeniile energiei, mediului şi transportului public, promovarea şi/sau încurajarea parteneriatelor instituţionale între instituţii româneşti şi elveţiene la nivel local, regional sau naţional.
Actualizat Miercuri, 29 Martie 2017
Subsectiuni